Notio : katalèpsis

T1_Aenesidemus apud  Photius Bibliotheca 212  1  169b18

Ἀνεγνώσθη Αἰνησιδήμου Πυρρωνίων λόγοι ηʹ. Ἡ μὲν ὅλη πρόθεσις τοῦ βιβλίου βεβαιῶσαι ὅτι οὐδὲν βέβαιον εἰς κατάληψιν, οὔτε δι’ αἰσθήσεως, ἀλλ’ οὔτε μὴν διὰ νοήσεως· διὸ οὔτε τοὺς Πυρρωνίους οὔτε τοὺς ἄλλους εἰδέναι τὴν ἐν τοῖς οὖσιν ἀλήθειαν, ἀλλὰ τοὺς μὲν κατὰ ἄλλην αἵρεσιν φιλοσοφοῦντας ἀγνοεῖν τε τἄλλα καὶ ἑαυτοὺς μάτην κατατρίβειν καὶ δαπανᾶν συνεχέσιν ἀνίαις, καὶ αὐτὸ δὲ τοῦτο ἀγνοεῖν, ὅτι οὐδὲν αὐτοῖς τῶν δοξάντων εἰς κατάληψιν ἐληλυθέναι κατείληπται. Ὁ δὲ κατὰ Πύρρωνα φιλοσοφῶν τά τε ἄλλα εὐδαιμονεῖ, καὶ σοφός ἐστι τοῦ μάλιστα εἰδέναι ὅτι οὐδὲν αὐτῷ βεβαίως κατείληπται· ἃ δὲ καὶ εἰδείη, οὐδὲν μᾶλλον αὐτῶν τῇ καταφάσει ἢ τῇ ἀποφάσει γενναῖός ἐστι συγκατατίθεσθαι. Ἡ μὲν ὅλη τοῦ βιβλίου διάληψις ὃ βούλεται, εἴρηται. Γράφει δὲ τοὺς λόγους Αἰνησίδημος προσφωνῶν αὐτοὺς τῶν ἐξ Ἀκαδημίας τινὶ συναιρεσιώτῃ Λευκίῳ Τοβέρωνι, γένος μὲν Ῥωμαίῳ, δόξῃ δὲ λαμπρῷ ἐκ προγόνων καὶ πολιτικὰς ἀρχὰς οὐ τὰς τυχούσας μετιόντι.
J'ai lu les huit livres des Arguments des Pyrrhoniens d'Enésidème. Le projet général du livre est d'assurer que rien n'est sûr pour la compréhension, ni par l'intermédiaire de la sensation, et encore moins par l'intermédiaire de l'intellect. Pour cette raison ni les Pyrrhoniens ni les autres ne connaissent la vérité qui est dans les êtres, mais ceux qui philosophent selon une autre école ignorent tout et ils s'épuisent eux-mêmes en vain et se consument par des ennuis perpétuels, ils ignorent en outre cela même, que rien de ce qu’ils croyaient avoir été compris n'a été compris.   Mais celui qui philosophe selon Pyrrhon est heureux en toute chose et il est sage d'avoir conscience avant tout que rien n'est compris par lui de manière assurée ; en outre, quant aux choses qu'il saurait, il est noble qu’il ne donne pas davantage son assentiment à leur affirmation qu’à leur négation.   Voilà ce que recherche la conception générale du livre. Enésidème a écrit ces Arguments en les dédiant à un membre de l’Académie, Lucius Tubéron, d'origine romaine, homme brillant par la réputation de ses ancêtres et aspirant à des pouvoirs politiques qui ne sont pas les moindres.
T2_Aenesidemus apud  Photius Bibliotheca 212  2  169b36

 Ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ λόγῳ διαφορὰν τῶν τε Πυρρωνίων καὶ τῶν Ἀκαδημαϊκῶν εἰσάγων μικροῦ γλώσσῃ αὐτῇ ταῦτά φησιν, ὡς οἱ μὲν ἀπὸ τῆς Ἀκαδημίας δογματικοί τέ εἰσι καὶ τὰ μὲν τίθενται ἀδιστάκτως, τὰ δὲ αἴρουσιν ἀναμφιβόλως, οἱ δ’ ἀπὸ Πύρρωνος ἀπορητικοί τέ εἰσι καὶ παντὸς ἀπολελυμένοι δόγματος, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν τὸ παράπαν οὔτε ἀκατάληπτα πάντα  εἴρηκεν οὔτε καταληπτά, ἀλλ’ οὐδὲν μᾶλλον τοιάδε ἢ τοιάδε, ἢ τότε μὲν τοῖα τότε δὲ οὐ τοῖα, ἢ ᾧ μὲν τοιαῦτα ᾧ δὲ οὐ τοιαῦτα ᾧ δ’ οὐδ’ ὅλως ὄντα· οὐδὲ μὴν ἐφικτὰ πάντα κοινῶς ἤ τινα τούτων ἢ οὐκ ἐφικτά, ἀλλ’ οὐδὲν μᾶλλον ἐφικτὰ ἢ οὐκ ἐφικτά, ἢ τότε μὲν ἐφικτὰ τότε δ’ οὐκέτι, ἢ τῷ μὲν ἐφικτὰ τῷ δ’ οὔ. Καὶ μὴν οὐδ’ ἀληθινὸν οὐδὲ ψεῦδος, οὐδὲ πιθανὸν οὐδ’ ἀπίθανον, οὐδ’ ὂν οὐδὲ μὴ ὄν, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὡς εἰπεῖν οὐ μᾶλλον ἀληθὲς ἢ ψεῦδος, ἢ πιθανὸν ἢ ἀπίθανον, ἢ ὂν ἢ οὐκ ὄν, ἢ τότε μὲν τοῖον τότε δὲ τοῖον, ἢ ᾧ μὲν τοιονδὶ ᾧ δὲ καὶ οὐ τοιονδί. Καθόλου γὰρ οὐδὲν ὁ Πυρρώνιος ὁρίζει, ἀλλ’οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο, ὅτι οὐδὲν διορίζεται· ἀλλ’ οὐκ ἔχοντες, φησίν, ὅπως τὸ νοούμενον ἐκλαλήσωμεν, οὕτω φράζομεν. Οἱ δ’ ἀπὸ τῆς Ἀκαδημίας, φησί, μάλιστα τῆς νῦν, καὶ στωϊκαῖς συμφέρονται ἐνίοτε δόξαις, καὶ εἰχρὴ τἀληθὲς εἰπεῖν, Στωϊκοὶ φαίνονται μαχόμενοι Στωϊκοῖς.
  Donc, dans le premier livre, introduisant une différence entre les Pyrrhoniens et les Académiciens il dit à peu près en ces termes ceci : ceux qui suivent l'Académie sont dogmatiques, c'est-à-dire qu'ils affirment certaines choses sans aucun doute et en refusent d'autres sans ambiguïté ; mais ceux qui suivent Pyrrhon sont aporétiques en ce qu'ils sont détachés de toute opinion, et personne parmi eux n'a dit en aucune manière ni que toutes les choses sont incompréhensibles, ni que toutes sont compréhensibles, mais qu'elles ne sont pas davantage telles que telles, ou parfois telles, mais parfois autrement, ou pour quelqu'un elles sont ainsi, mais pour quelqu'un d'autre non, et pour un troisième elles n’existent pas du tout ; en outre [personne parmi eux n'a dit] ni que toutes les choses sont accessibles pour tous, ni que certaines parmi elles [le sont], ni qu'elles sont inaccessibles, mais qu'elles ne sont pas davantage accessibles qu'inaccessibles ou parfois accessibles, parfois pas du tout, ou pour l'un accessibles, mais pas pour l'autre. De même, il n'y a ni vrai ni faux, ni plausible ni non plausible, ni être ni non-être, mais la même chose n'est, pour ainsi dire, pas davantage vraie que fausse, ou plausible que non-plausible, ou existante que non-existante, ou parfois ainsi, mais parfois autrement, ou pour l'un ainsi, mais pour l'autre non.  Car en général le Pyrrhonien ne détermine rien, pas même cela, que rien n'est déterminé ; mais, dit-il, n'ayant pas moyen d'exprimer ce que nous avons conçu, c'est ainsi que nous parlons. Quant à ceux qui suivent l'Académie, dit-il, surtout celle d'aujourd'hui, ils sont parfois en accord avec des opinions stoïciennes, et pour dire vrai, ils ressemblent à des stoïciens affrontant des stoïciens.
T3_Aenesidemus apud  Photius Bibliotheca 212  3  170a18

Δεύτερον περὶ πολλῶν δογματίζουσιν. Ἀρετήν τε γὰρ καὶ ἀφροσύνην εἰσάγουσι, καὶ ἀγαθὸν καὶ κακὸν ὑποτίθενται, καὶ ἀλήθειαν καὶ ψεῦδος, καὶ δὴ καὶ πιθανὸν καὶ ἀπίθανον καὶ ὂν καὶ μὴ ὄν, ἄλλα τε πολλὰ βεβαίως ὁρίζουσι, διαμφισβητεῖν δέ φασι περὶ μόνης τῆς καταληπτικῆς φαντασίας. Διὸ οἱ μὲν ἀπὸ Πύρρωνος ἐν τῷ μηδὲν ὁρίζειν ἀνεπίληπτοι τὸ παράπαν διαμένουσιν, οἱ δ’ ἐξ Ἀκαδημίας, φησίν, ὁμοίας τὰς εὐθύνας τοῖς ἄλλοις φιλοσόφοις ὑπέχουσι, τὸ δὲ μέγιστον, οἱ μὲν περὶ παντὸς τοῦ προτεθέντος διαποροῦντες τό τε σύστοιχον διατηροῦσι καὶ ἑαυτοῖς οὐ μάχονται, οἱ δὲ μαχόμενοι ἑαυτοῖς οὐ συνίσασι· τὸ γὰρ ἅμα τιθέναι τι καὶ αἴρειν ἀναμφιβόλως, ἅμα τε φάναι κοινῶς ὑπάρχειν καταληπτά, μάχην ὁμολογουμένην εἰσάγει, ἐπεὶ πῶς οἷόν τε γινώσκοντα τόδε μὲν εἶναι ἀληθὲς τόδε δὲ ψεῦδος ἔτι διαπορεῖν καὶ διστάσαι, καὶ οὐ σαφῶς τὸ μὲν ἑλέσθαι τὸ δὲ περιστῆναι; Εἰ μὲν γὰρ ἀγνοεῖται ὅτι τόδε ἐστὶν ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἢ τόδε μὲν ἀληθὲς τόδε δὲ ψεῦδος, καὶ τόδε μὲν ὂν τόδε δὲ μὴ ὄν, πάντως ὁμολογητέον ἕκαστον ἀκατάληπτον εἶναι· εἰ δ’ ἐναργῶς κατ’ αἴσθησιν ἢ κατὰ νόησιν καταλαμβάνεται, καταληπτὸν ἕκαστον φατέον. Ταῦτα μὲν ἀρχόμενος τῶν λόγων καὶ τοιαῦθ’ ἕτερα τὴν διαφορὰν τῶν Πυρρωνίων καὶ Ἀκαδημαϊκῶν ὑποδεικνύς, ἀναγράφει ὁ Αἰνησίδημος ὁ ἐξ Αἰγῶν· ἐφεξῆς  δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον πρῶτον καὶ τὴν ὅλην ἀγωγὴν ὡς τύπῳ καὶ κεφαλαιωδῶς τῶν Πυρρωνίων παραδίδωσι λόγων.
   En second lieu, ils dogmatisent sur de nombreuses choses. En effet, ils introduisent la vertu et la folie, ils admettent le bien et le mal, la vérité et l'erreur, en particulier le plausible et le non-plausible, l’être et le non-être, et déterminent avec certitude de nombreuses autres choses encore, mais disent qu'ils ne sont en désaccord que sur la seule impression compréhensive. C'est pourquoi, alors que ceux qui suivent Pyrrhon sont inexpugnables en s’en tenant absolument au fait de ne rien déterminer, ceux qui proviennent de l'Académie, dit-il, s'exposent aux mêmes accusations que les autres philosophes. Mais le plus important, c'est que ceux qui produisent des apories sur tout ce qu'ils examinent persistent sur la même ligne et ne se contredisent pas eux-mêmes, mais ceux qui se contredisent [sc. les académiciens] n'en ont pas conscience : en effet, affirmer une chose et nier sans ambiguïté, et dire en même temps que en général les choses sont compréhensibles, conduit à un conflit que tous reconnaissent. Et, sachant que cette chose-ci est vraie et celle-là est fausse, comment être encore capable de produire des apories et de douter, et ne pas choisir clairement l’une et se détourner de l’autre ? Car si l’on ignore que cette chose est bonne ou mauvaise, ou que celle-là est vraie mais que celle-ci est fausse, et que celle-ci est un être, mais que celle-là est un non-être, il faut absolument reconnaître que chacune de ces choses est incompréhensible ; mais si chacune de ces choses est comprise avec évidence, soit par la sensation soit par la conception, il faut dire que chacune est compréhensible  Tels sont les propos, avec d’autres du même genre, qu’écrit Enésidème d'Aegée au début de ses Arguments montrant la différence entre les pyrrhoniens et les académiciens. Mais, à la suite de ce même premier livre, il donne aussi comme en esquisse et en résumé le système entier des arguments pyrrhoniens.
T4_Aenesidemus apud  Photius Bibliotheca 212  4  170b4

Ἐν δὲ τῷ βʹ κατὰ μέρος ἤδη ἀρχόμενος ἐπεξιέναι τὰ ἐν κεφαλαίῳ εἰρημένα, περί τε ἀρχῶν καὶ αἰτίων διαλαμβάνει καὶ παθῶν καὶ κινήσεως, γενέσεώς τε καὶ φθορᾶς καὶ τῶν τούτοις ἐναντίων, κατὰ πάντων αὐτῶν τὸ ἄπορόν τε καὶ ἀκατάληπτον πυκνοῖς, ὡς οἴεται, ἐπιλογισμοῖς ὑποδεικνύς.
Καὶ ὁ γʹ δὲ αὐτῷ λόγος περὶ νοήσεως καὶ αἰσθήσεως καὶ τῶν κατ’ αὐτὰς ἰδιωμάτων, τὰς ὁμοίας περὶ ἐργαζόμενος ἐναντιολογίας, εἰς τὸ ἀνέφικτον καὶ ἀκατάληπτον ὑποφέρει καὶ αὐτά.
Ἐν δὲ τῷ δʹ σημεῖα μὲν ὥσπερ τὰ φανερά φαμεν τῶν ἀφανῶν, οὐδ’ ὅλως εἶναί φησιν, ἠπατῆσθαι δὲ κενῇ προσπαθείᾳ τοὺς οἰομένους· ἐγείρει δὲ τὰς ἐξ ἔθους ἐφεξῆς ἀπορίας περί τε ὅλης τῆς φύσεως καὶ κόσμου καὶ θεῶν, οὐδὲν τού τῶν εἰς κατάληψιν πεσεῖν ἐντεινόμενος.
Προβάλλεται αὐτῷ καὶ ὁ εʹλόγος τὰς κατὰ τῶν αἰτίων ἀπορητικὰς λαβάς, μηδὲν μὲν μηδενὸς αἴτιον ἐνδιδοὺς εἶναι, ἠπατῆσθαι δὲ τοὺς αἰτιολογοῦντας φάσκων, καὶ τρόπους ἀριθμῶν καθ’οὓς οἴεται αὐτοὺς αἰτιολογεῖν ὑπαχθέντας εἰς τὴν τοιαύτην περιενεχθῆναι πλάνην.
Καὶ ὁ ϛʹ δὲ τὰ ἀγαθὰ καὶ κακά, καὶ μὴν καὶ τὰ αἱρετὰ καὶ φευκτά, ἔτι δὲ προηγούμενά τε καὶ ἀποπροηγούμενα, εἰς τὰς αὐτὰς ἐρεσχελίας ἄγει τό γε ἐπ’ αὐτῷ καὶ ταῦτα τῆς καταλήψεως ἡμῶν καὶ γνώσεως ἀποκλείων.
Τὸν μέντοι ζʹ κατὰ τῶν ἀρετῶν ὁπλίζει, διὰ κενῆς λέγων τοὺς φιλοσοφοῦντας περὶ αὐτῶν ἀναπλάσαι δόξας, καὶ ἑαυτοὺς ἀποβουκολεῖν ὡς εἰς τὴν τούτων εἴησαν πρᾶξίν τε καὶ θεωρίαν ἀφιγμένοι.
Ὁ δ’ ἐπὶ πᾶσι καὶ ηʹ κατὰ τοῦ τέλους ἐνίσταται, μήτε τὴν εὐδαιμονίαν μήτε τὴν ἡδονὴν μήτε τὴν φρόνησιν μήτ’ ἄλλο τι τέλος ἐπιχωρῶν εἶναι, ὅπερ ἄν τις τῶν κατὰ φιλοσοφίαν αἱρέσεων δοξάσειεν, ἀλλ’ ἁπλῶς οὐκ εἶναι τέλος τὸ πᾶσιν ὑμνούμενον.
Οἱ μὲν οὖν τοῦ Αἰνησιδήμου λόγοι πρὸς τοιοῦτον ἀγῶνα κονίζονται· ὅτι δὲ ματαιότης αὐτῶν καὶ πολλὴ λέσχη ἡ σπουδή, Πλάτωνί τε καὶ πολλοῖς ἄλλοις τῶν πρὸ ἡμῶν τὸν ἔλεγχον ἔδοσαν· καὶ ὅτι μηδὲν εἰς δόγμα συντελεῖ, καὶ τοῦτο κατάδηλον, ὅπου γε καὶ τὰς ἐνούσας δογματικὰς θεωρίας ἐλαύνειν ἡμῶν τῆς διανοίας ἐπεχείρησαν. Τοῖς μέντοι κατὰ διαλεκτικὴν μελέτην πονουμένοις, ἂν μὴ τὸ ἀστήρικτον αὐτῶν τοῖς λογισμοῖς ἐνεδρεύῃ καὶ ἡ κρίσις πρὸς ἀγχίνοιαν οὐ νενοθευμένη τὸ βιβλίον οὐκ ἄχρηστον.
 Dans le second livre, il commence à examiner en détail ce qui a été dit dans le résumé ; il traite des principes, des causes, des affects, du mouvement, de la génération, de la corruption et de tous leurs contraires, démontrant pour toutes ces notions leur caractère aporétique et incompréhensible par des inférences qu'il estime resserrées.
Son troisième livre [porte] sur la pensée, la sensation et les propriétés particulières qui les concernent, et établissant avec application les mêmes discours contradictoires, amène aussi ces notions à l'incompréhensibilité et l'inaccessibilité.
Dans le quatrième livre, il dit que le signe, que nous concevons comme ce qui rend visible les choses invisibles, n'existe absolument pas, mais que ceux qui y croient ont été trompés par un penchant vide, puis il fait naître successivement les apories habituelles à propos de la nature toute entière, l'univers et les dieux, cherchant à ce qu'aucune ne tombe dans la compréhension.
Son cinquième livre met en avant les attaques aporétiques qui concernent les causes, montrant que rien n'est cause de rien, mais affirmant que ceux qui expliquent par les causes ont été trompés, et énumérant les tropes selon lesquels il croit que ceux qui ont été poussés à donner des explications causales ont été conduits à une telle erreur.
Le sixième livre reconduit les biens et les maux, les objets de choix et de fuite, et encore les préférables et non-préférables aux mêmes bavardages, du moins autant qu'il le peut, écartant toutes ces choses de notre saisie et de la connaissance.
Il équipe le septième livre contre les vertus, en affirmant que ceux qui philosophent à leur propos inventent en vain des opinions, et qu’ils se perdent eux-mêmes en croyant qu'ils seraient parvenus à la pratique et à la théorie de ces vertus.
Le huitième et dernier livre se dresse contre la fin, ne concédant ni que le bonheur, ni que le plaisir, ni que la sagesse, ni qu’aucune autre fin quelconque à laquelle croirait quiconque parmi ceux qui vivent selon la philosophie n'existe, mais que cette fin célébrée par tous n’existe absolument pas.
Les livres d'Enésidème se préparent donc à la lutte pour ce combat : que leur zèle soit un vaste bavardage et de la vanité de leur part, ils en ont donné la preuve à Platon et à de nombreux autres [philosophes] avant nous ; et qu'il [sc. Enésidème] ne contribue en rien à la doctrine, cela est évident, puisqu'ils entreprennent de chasser aussi les théories dogmatiques présentes dans nos esprits. Néanmoins pour ceux qui s'exercent à la dialectique, pourvu que leur propre instabilité ne soit pas prise au piège de ces raisonnements et que l'intelligence de leur jugement ne soit pas corrompue, ce livre n'est pas inutile.
T2_Arcesilas apud  Sextus Empiricus Adversus Mathematicos_VII_XI 7  2  153

ταῦτα δὴ λεγόντων τῶν ἀπὸ τῆς Στοᾶς ὁ Ἀρκεσίλαος ἀντικαθίστατο, δεικνὺς ὅτι οὐδέν ἐστι μεταξὺ ἐπιστήμης καὶ δόξης κριτήριον ἡ κατάληψις. αὕτη γὰρ ἥν φασι κατάληψιν καὶ καταληπτικῆς φαντασίας συγκατάθεσιν, ἤτοι ἐν σοφῷ ἢ ἐν φαύλῳ γίνεται. ἀλλ' ἐάν τε ἐν σοφῷ γένηται, ἐπιστήμη ἐστίν, ἐάν τε ἐν φαύλῳ, δόξα, καὶ οὐδὲν ἄλλο παρὰ ταῦτα ἢ μόνον ὄνομα μετείληπται. εἴπερ τε ἡ κατάληψις καταληπτικῆς φαντασίας συγκατάθεσίς ἐστιν, ἀνύπαρκτός ἐστι, πρῶτον μὲν ὅτι ἡ συγκατάθεσις οὐ πρὸς φαντασίαν γίνεται ἀλλὰ πρὸς λόγον (τῶν γὰρ ἀξιωμάτων εἰσὶν αἱ συγκαταθέσεις), δεύτερον ὅτι οὐδεμία τοιαύτη ἀληθὴς φαντασία εὑρίσκεται οἵα οὐκ ἂν γένοιτο ψευδής, ὡς διὰ πολλῶν καὶ ποικίλων παρίσταται. εἴπερ τε ἡ κατάληψις καταληπτικῆς φαντασίας συγκατάθεσίς ἐστιν, ἀνύπαρκτός ἐστι, πρῶτον μὲν ὅτι ἡ συγκατάθεσις οὐ πρὸς φαντασίαν γίνεται ἀλλὰ πρὸς λόγον (τῶν γὰρ ἀξιωμάτων εἰσὶν αἱ συγκαταθέσεις), δεύτερον ὅτι οὐδεμία τοιαύτη ἀληθὴς φαντασία εὑρίσκεται οἵα οὐκ ἂν γένοιτο ψευδής, ὡς διὰ πολλῶν καὶ ποικίλων παρίσταται.
Arcésilas s’est opposé à ces positions tenues par les Stoïciens en montrant que la compréhension n’est en rien un critère intermédiaire entre la science et l’opinion. Car ce qu’ils disent être la compréhension et l’assentiment à l’impression compréhensive advient soit chez le sage soit chez le fou. Et si elle advient chez le sage, c’est une science, si c’est chez le fou, c’est une opinion, pourtant rien en elle n’a changé si ce n’est le nom. En outre, si la compréhension est assentiment à l’impression compréhensive, la compréhension n’existe pas d’abord parce que la compréhension ne se produit pas pour une impression mais pour un discours – les assentiments portent en effet sur des propositions – ensuite parce qu’aucune impression vraie n’est telle qu’elle ne peut devenir fausse comme le montrent des exemples nombreux et variés
T4_Arcesilas apud  Sextus Empiricus Adversus Mathematicos_VII_XI 7  6  409

ἐπὶ γὰρ τῶν ὁμοίων μὲν κατὰ μορφήν, διαφερόντων δὲ κατὰ τὸ ὑποκείμενον, ἀμήχανόν ἐστι διορίζειν τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν ἀπὸ τῆς ψευδοῦς καὶ ἀκαταλήπτου˙ οἷον δυεῖν ᾠῶν ἄκρως ἀλλήλοις ὁμοίων ἐναλλὰξ τῷ Στωικῷ δίδωμι πρὸς διάκρισιν, εἰ ἐπιβαλὼν ὁ σοφὸς ἰσχύσει λέγειν ἀδιαπτώτως, πότερον ἕν ἐστι τὸ δεικνύμενον ᾠὸν ἢ ἄλλο καὶ ἄλλο. ὁ δ' αὐτὸς λόγος ἐστὶ καὶ ἐπὶ διδύμων˙ λήψεται γὰρ ψευδῆ φαντασίαν ὁ σπουδαῖος καὶ ὡς ἀπὸ ὑπάρχοντος καὶ κατ' αὐτὸ τὸ ὑπάρχον ἐναπομεμαγμένην καὶ ἐναπεσφραγισμένην ἔχων τὴν φαντασίαν, ἐὰν ἀπὸ Κάστορος ὡς ἀπὸ Πολυδεύκους φαντασιωθῇ.
En effet, pour les choses semblables par la forme mais qui sont objectivement différentes, il est impossible de distinguer l'impression compréhensive de l'impression fausse et non compréhensive : par exemple, si je donne à un Stoïcien pour qu'il les distingue, successivement deux œufs parfaitement semblables entre eux, le sage pourra-t-il dire infailliblement, en fixant toute son attention, si l’œuf qu'on lui montre est le même, ou à chaque fois un autre ?Le même argument vaut pour les jumeaux, car l'homme vertueux recevra une impression fausse, bien qu'ayant une impression imprimée et scellée à partir d’un objet réel exactement tel qu’il est, s'il reçoit l'impression de Castor comme si elle provenait de Pollux.
T3_Arcesilas apud  Cicero Academica 2  24  77

Tum illum ita definisse, ex eo quod esset sicut esset, impressum et signatum et effictum. Post requisitum etiamne si eiusdem modi esset uisum uerum quale uel falsum. Hic Zenonem uidisse acute nullum esse uisum quod percipi posset, si id tale esset ab eo quod est cuius modi ab eo quod non est posset esse. Recte consensit Arcesilas ad definitionem additum, neque enim falsum percipi posse neque uerum si esset tale quale uel falsum ; incubuit autem in eas disputationes, ut doceret nullum tale esse uisum a uero ut non eiusdem modi etiam a falso possit esse.
Alors Zénon l’a [sc. l’impression compréhensive] définie ainsi : celle qui est « imprimée, marquée, modelée à partir d’un objet réel, exactement tel qu’il est ». Ensuite Arcésilas demanda si cela serait encore le cas si une impression vraie était identique à une impression fausse. Ici Zénon vit subtilement qu’aucune impression ne serait compréhensible si une impression qui vient d’un objet réel pouvait être identique à celle qui vient d’un autre objet. A raison Arcésilas était d’accord qu’il fallait un ajout à la définition car ni le faux ni le faux ne peuvent être saisis si le vrai est identique au faux. Mais il pris soin dans ces discussions à montrer qu’il n’y avait aucune impression provenant du vrai qui ne puisse être identique à une impression qui proviendrait du faux
T3_Carneades apud  Cicero Academica 2  32  104

Quae cum exposuisset, adiungit dupliciter dici adsensus sustinere sapientem, uno modo cum hoc intellegatur, omnino eum rei nulli adsentiri, altero cum se a respondendo ut aut adprobet quid aut inprobet sustineat, ut neque neget aliquid neque aiat. Id cum ita sit, alterum placere ut numquam adsentiatur, alterum tenere ut sequens probabilitatem, ubicumque haec aut occurrat aut deficiat, aut 'etiam' aut 'non' respondere possit. †nec ut† placeat eum qui de omnibus rebus contineat se ab adsentiendo moveri tamen et agere aliquid, reliquit eius modi visa quibus ad actionem excitemur, item ea quae interrogati in utramque partem respondere possimus sequentes tantum modo quod ita visum sit, dum sine adsensu; neque tamen omnia eius modi visa adprobari sed ea quae nulla re inpedirentur.
Après avoir exposé cela, Clitomaque ajoute que l'on peut dire en deux sens que « le sage suspend son assentiment ». Selon le premier sens, il faut comprendre que le sage ne donne son assentiment absolument à rien. Selon le second sens, il s'abstient de donner une réponse qui fasse qu'il approuve ou désapprouve quoi que ce soit, de sorte qu'il ne nie ni n’affirme rien. Puisqu’il en est ainsi, il accepte d'un côté le premier sens de sorte qu'il ne donne jamais son assentiment, de l'autre, il maintient le second sens de sorte qu'il suit ce qui est plausible, et lorsque celui-ci se présente, ou au contraire lorsqu'il manque, il peut répondre "oui" ou "non". Puisqu'il pense que celui qui, à toutes choses, s'abstient de donner son assentiment se meut pourtant et agit, il accepte ces impressions qui nous poussent à agir, ainsi que, lorsque nous sommes interrogés, les réponses que nous pouvons donner pour ou contre quelque chose en suivant seulement les impressions, sans pourtant donner notre assentiment. Cependant ce ne sont pas toutes les impressions de ce genre qui sont approuvées, mais celles qui ne sont empêchées par rien.